Biznes(Çështjet tregtare)

1. Përgatitje e akteve themeluese të biznesit tuaj, regjistrimi dhe licensimi i biznesit tuaj
2. Draftim të rregulloreve të brendshme të funksionimit dhe organizimit të biznesit tuaj
3. Përditesim periodik të ndryshimeve ligjore në fushën ku operon biznesi juaj
4. Kryerja e transaksioneve ligjore të shitjes së kuotave, aksioneve, ndjekja e procedurave ligjore
5. Draftim i kontratave të personalizuara të biznesit me garanci maksimale ligjore
6. Amendim të kontratave të biznesit për të rritur sigurinë ligjore

7. Ndjekja e praktikave të lidhjes dhe zgjidhjes se kontratave
8. Zgjidhje gjyqesore dhe jogjyqësore e konflikteve kontraktuale apo jokontraktuale
9. Ndjekja e proceseve ligjore përmbarimore ku ju jeni palë kreditore apo debitore, draftimi I kërkesave dhe marrëveshjeve për pagimin me këste të detyrimit
10. Pergatitja dhe draftimi i kërkesë padive që lidhen me proceset përmbarimore
11. Konsulence ligjore mbi garantimin e detyrimeve tuaja ndaj të tretëve
12. Draftimi i kërkesëpadive në lidhje me shpërblimin e dëmit kontraktor dhe jokontraktor
13. Përfaqesimi pranë institucioneve tatimore, mbajtja e marrëdhënieve, përpilimi i kerkesave, ankimimi i njoftim vlerësimeve tatimore në rrugë administrative dhe gjyqësore
14. Përfaqësimi i biznesit pranë të gjitha institucioneve shtetërore, kërkimi i informacionit,  përpilim ankesash, përfaqesimi i të drejtave tuaja pranë komisionereve për të drejtën e informimit, të dhënat personale etj
15. Ndjekja e procedurave ligjore pranë Autoritetit të Konkurrencës në lidhje me shkelje të  mundshme të tregut të lirë që cënojne mbarëvajtjen e biznesit tuaj, përfaqesim në séance dëgjimore, përpilim profesional ankesash, ankimime në Gjykatë.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER