Çështje fiskale

1. Asistencë ligjore individeve dhe bizneseve për legjislacionin tatimor relevant për fushën e veprimtarisë së tyre në mënyrë praktike dhe të përditësuar
2. Draftimi i kërkesave dhe deklaratave tatimore
3. Draftim i ankimimeve ndaj akteve të njoftimit të detyrimeve fiskale
4. Përfaqesim në Gjykatë për të gjitha çështjet e lidhura me detyrimet tatimore
5. Përfaqësim i palës tek institucionet tatimore në kuadër të bashkëpunimit dhe mbarëvajtjes së marrëdhënies ligjore me këto institucion
6. Garantimi i të drejtave ligjore të personave fizikë dhe juridikë para administrates tatimore

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER