Marrëdhëniet e punës

1. Përditësim në lidhje me ndryshimet ligjore në fushën e punës
2. Draftim i kontratave të punës sipas kuadrit ligjor në fuqi dhe përfaqësim të biznesit pranë Inspektoriatit të Punës
3. Draftimi i rregulloreve të punës dhe zbatimi i të gjitha akteve nënligjore të lidhura me punësimin
4. Ndjekja e procedurave ligjore në lidhje me zgjidhjen e marrëdhenieve të punës, draftimi i gjithë procedurës së zgjidhjes së kontratës individuale dhe kolektive të punës
5. Perfaqësimi në gjykatë i punëdhënësit ose punëmarrësit për çështje gjyqësore më objekt marrëdhënien e punës.
6. Draftimi i ankimimeve pranë Komisionerit për mbrojtjen nga Diskriminimi, të drejtën e informimit dhe te dhënave personale
Përfaqësim ligjor për çështjet e ristrukturimit, transferimit, sigurimeve shoqërore dhe të shendetit, etj.

0
No tags
× PYET FALAS LEGALMASTER